Изпитване на уреди на твърдо гориво под акредитация

Изпитвателната лаборатория при „Контрол 94“ ООД е акредитирана лаборатория за изпитване в регулираната и нерегулираната области от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат № 122ЛИ от 29.01.2021 г. валиден до 29.01.2025 г. със следния обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

 • БДС EN 13240 – Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 13229 – Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 12815 – Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 12809 – Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 14785 – Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни помещения. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 15250 – Уреди на твърдо гориво бавно отделящи топлина. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 15821 – Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на сауна. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 303-5 – Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на гориво с номинална топлинна мощност до 500kW.

Лабораторията има гъвкав обхват на акредитация – разрешено е въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят. В лабораторията се поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

„Контрол 94“ ООД е нотифициран орган с нотификационен номер NB 1879 от регистъра на Европейската комисия и с резрешение CPR 12 – NB 1879 от 09.10.2013 на Министерство на инвестиционното проектиране да извършва оценяване на експлоатационните показатели на строителни продукти.

Дружеството извършва първоначално изпитване на типа и оценяване на експлоатационните показатели на уреди, работещи на твърдо гориво по следните стандарти:

 • БДС EN 13240 – Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 13229 – Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 12815 – Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 12809 – Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 14785 – Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни помещения. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 15250 – Уреди на твърдо гориво бавно отделящи топлина. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС EN 15821 – Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на сауна. Изисквания и методи на изпитване.
 • CD CEN/TS 15883 – Битови уреди на твърдо гориво. Методи за изпитване на емисиите.

Услугата, която предлага „Контрол 94“ ООД е добре позната, отлично приета и оценена от почти всички български и чуждестранни производители.

Газови продукти

ЕО изследване на типа – Част от процедура за оценяване съответствието на газови уреди

Дружеството извършва първоначално изпитване на типа за оценяване съответствието на битови уреди, работещи на газово гориво по следните стандарти:
 • БДС EN 26 – Бързонагряващи газови нагревателни уреди с атмосферни горелки за затопляне на вода за санитарни нужди;
 • БДС EN 30-1-1 – Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи положения;
 • БДС EN 30-1-2 – Газови битови уреди за готвене. Безопасност. Част 1-2: Уреди с принудителна конвекция на фурната;
 • БДС EN 30-1-3 – Битови газови уреди за готвене. Част 1-3: Безопасност. Уреди със стъклокерамични плотове;
 • БДС EN 30-1-4 – Газови битови уреди за готвене. Безопасност. Част 1-4: Уреди с една или повече горелки с автоматична система за управление на горелката;
 • БДС EN 30-2-1 – Уреди газови битови за готвене. Част 2-1: Рационално използване на енергията. Общи положения;
 • БДС EN 30-2-2 – Уреди газови битови за варене и печене. Част 2-1: Рационално използване на енергията. Уреди с принудителна конвекция на фурната и/или грила;
 • БДС EN 89 – Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на топла вода;
 • БДС EN 125 – Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка;
 • БДС EN 126 – Многофункционални устройства за управление на газови уреди;
 • БДС EN 203 – Газови готварски уреди (професионални);
 • БДС EN 416 – Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка;
 • БДС EN 419 – Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели;
 • БДС EN 437 – Газове за изпитване. Налягане на изпитване. Категории на уреда;
 • БДС EN 449 – Отоплителни уреди без комин за бита (включително уреди с дифузионно каталитично горене);
 • БДС EN 461 – Недомакински газови нагреватели без комин с топлинна мощност до 10 kW;
 • БДС EN 484 – Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Самостоятелни котлони включително и такива с грил за работа на открито;
 • БДС EN 497 – Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Многофункционални горелки за нагряване за работа на открито;
 • БДС EN 498 – Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Уреди за печене (барбекюта) за работа на открито с контактни грилове ;
 • БДС EN 521 – Изисквания за уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Портативни уреди под налягане за втечнен въглеводороден газ в газова фаза;
 • БДС EN 613 – Самостоятелни конвекционни нагреватели с горими газове ;
 • БДС EN 777 – Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с няколко горелки;
 • БДС EN 778 – Уреди отоплителни газови битови с принудителна конвекция за отопление на въздуха с номинална топлинна мощност не по-голяма от 70 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне;
 • БДС EN 1106 – Ръчно задвижвани кранове за газови уреди;
 • БДС EN 1596 – Преносими и стационарни промишлени нагреватели с принудителна конвекция на въздуха и директно запалване;
 • БДС EN 15502-1 – Газови котли за отопление. Част 1: Общи изисквания и изпитвания;
 • БДС EN 15502-2-1 – Газови котли за отопление. Част 2-1: Конкретен стандарт за котли тип С и тип B2, B3 и B5 с номинална топлинна мощност, непревишаваща 1 000 kW;
 • БДС EN 15502-2-2 – Газови котли за централно отопление. Част 2-2: Конкретен стандарт за котли тип B1;
 • БДС EN 16129 – Регулатори на налягане, автоматично превключващи устройства с максимално изходящо налягане от 4 bar, с максимален капацитет от 150 kg/h и свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан и смесите им.
Услугата, която предлага „Контрол 94“ ООД е добре позната, отлично приета и оценена от почти всички български и чуждестранни производители.

Други продукти

Дружеството извършва изпитвания и на продукти съгласно изискванията на:

БДС EN 1860-1 „Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1: Барбекюта, използващи твърди горива. Изисквания и методи за изпитване.”