Сертификати и разрешения

   I. “Контрол 94” ООД притежава Разрешение № CPR 12-NB1879/09.10.2013г. за Нотификация, издаден от  Министерството на инвестиционното проектиране гр. София за оценяване на експлоатационните показатели на строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011.

   II. Разрешение № PL211, издаден от DIN CERTKO – Германия.

Лабораторията за изпитване на уреди на твърдо гориво е одобрена като DIN CERTCO изпитвателен център с регистрационен номер № PL 211 по следните стандарти:

  • DIN EN 12815 – Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво;
  • DIN EN 13240 – Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво;
  • DIN EN 13229 – Вградени уреди, включващи отворена камина, работещи на твърди горива.

След преминаване на успешни изпитания в лабораторията на “Контрол 94” ООД по горе посочените стандарти и подадена заявка в DIN CERTCO заявителя/ите получават сертификат от DIN CERTCO за следната маркировка за доказано качество:

  • DIN – Gepruft
  • DIN plus

“Контрол 94” ООД изготвя подробен технически доклад,към който комплектова техническо досие на изделието и го изпраща в DIN CERTCO – Германия. На база оценяване на резултатите от проведените изпитвания и техническата документация на всяко изделие, DIN CERTCO издава заявения сертификат.

   III. Сертификат за акредитация.

Изпитвателната лаборатория при „Контрол 94” ООД е акредитирана лаборатория за изпитване в регулираната и нерегулираната области от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава сертификат №122 ЛИ от 29.01.2021 г. валиден до 29.01.2025 г.