Сертификати и разрешения

   I.“Контрол 94” ООД притежава Разрешение № CPR 12- NB1879/09.10.2013г. за Нотификация, издаден от  Министерството на инвестиционното проектиране гр. София за оценяване на експлоатационните показатели на строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011.

II. Разрешение № PL211, издадено от DIN CERTKO-Германия

Лабораторията за изпитване на уреди на твърдо гориво е одобрена като DIN CERTCO изпитвателен център с регистрационен номер № PL 211 по следните стандарти:

  • DIN EN 12815 – Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво;
  • DIN EN 13240 – Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво;
  • DIN EN 13229 – Вградени уреди, включващи отворена камина, работещи на твърди горива.

След преминаване на успешни изпитания в лабораторията на “Контрол 94” ООД по горе посочените стандарти и подадена заявка в DIN CERTCO заявителя/ите получават сертификат от DIN CERTCO за следната маркировка за доказано качество:

  • DIN – Gepruft
  • DIN plus

“Контрол 94” ООД изготвя подробен технически доклад,към който комплектова техническо досие на изделието и го изпраща в DIN CERTCO – Германия. На база оценяване на резултатите от проведените изпитвания и техническата документация на всяко изделие, DIN CERTCO издава заявения сертификат.

Сертификати и разрешения

I.“Контрол 94” ООД притежава Разрешение № CPR 12- NB1879/09.10.2013г. за Нотификация, издаден от  Министерството на инвестиционното проектиране гр. София за оценяване на експлоатационните показатели на строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011.